BREXIT

nowe obowiązki od 1-szego stycznia 2021 

 PRZYGOTUJ SWOJĄ FIRMĘ NA STYCZEŃ 2021 - BREXIT A CŁO   

 

                Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a okres przejściowy po Brexicie dobiega końca 31.12.2020. Mówi się o "Nowym początku Wielkiej Brytanii" jednak co to oznacza dla nas obywateli i przedsiębiorców należących do krajów UE?

                1.01.2021 będzie datą, która z pewnością zapisze się na kartach historii nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i całej Europy, jak nie świata. Rozłam zwany Brexitem stał się rzeczywistością 1 lutego 2020 wraz z wejściem w życie zawartej umowy pomiędzy UE, a Zjednoczonym Królestwem o wystąpieniu. Zgodnie z nią Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną) stała się państwem trzecim, co oznacza spore utrudnienia związane chociażby z podróżowaniem czy wymiana towarów między państwami. Konsekwencją opuszczenia jednolitego rynku Unii Europejskiej jest przede wszystkim oparcie relacji gospodarczych na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), co oznacza m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych, zmiany w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, ograniczenia dla firm transportowych czy konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do nowych brytyjskich regulacji. Te i wiele innych utrudnień będą z pewnością stanowić nowe realia wymiany towarowej na linii Unia Europejska - Zjednoczone Królestwo już od 1 stycznia 2021r.

 

Na ten moment, do 31.12.2020r. trwa jeszcze okres przejściowy, który w pewnym sensie zabezpiecza interesy przedsiębiorców i obywateli zarówno po stronie UE jak i GB. Do tego dnia relacje pozostają raczej niezmienne, tzn.:

 • brak ceł oraz innych barier w handlu,
 • utrzymanie obecnych zasad przekraczania granicy EU-Zjednoczone Królestwo (podróżowanie na podstawie dowodu osobistego),
 • eksport towarów do Zjednoczonego Królestwa na obecnych zasadach,
 • obowiązywanie dotychczasowych przepisów dotyczących VAT i akcyzy,
 • utrzymanie dotychczasowych zasad wykonywania transportu drogowego i lotniczego.

                W sprawie umowy, która miałaby regulować nowe zasady współpracy Zjednoczonego Królestwa z państwami członkowskimi UE od dłuższego czasu trwają ostre negocjacje. Czas pandemii na świecie nie ułatwia sytuacji, dlatego większość pierwszych rozmów zostały  przeprowadzone w formie wideokonferencji. Na ten moment nie ma pełnego porozumienia co do formy i warunków współpracy.

export - import

                Powstaniu (nieistniejących obecnie) barykad dla handlu towarami i usługami, jak również barier dla mobilności i wymiany transgranicznej niewątpliwie przysłuży się fakt, że Zjednoczone Królestwo po zakończeniu okresu przejściowego nie będzie już uczestniczyć w polityce Unii. Skutki będą miały wpływ nie tylko na administrację publiczną czy przedsiębiorstwa, ale również na obywateli oraz podmioty po obu stronach, dlatego wszyscy muszą być ich świadomi, a co najważniejsze muszą się na nie przygotować.  

                Ze względu na decyzje podjęte przez rząd Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do przyszłych stosunków z Unią Europejską oraz nieprzedłużenia okresu przejściowego te nieuniknione zakłócenia pojawią się od dn. 1 stycznia 2021r. i istnieje ryzyko nasilenia presji, pod jaką już teraz znajdują się przedsiębiorstwa z powodu pandemii COVID-19. Bardzo ważne teraz jest, aby uświadomić wszystkich zainteresowanych o nadchodzących zmianach i ich skutkach oraz pomóc im w przygotowaniu się do nich, bez względu na to jaki scenariusz zostanie wprowadzony w życie.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY W SKRÓCIE ZMIANY, KTÓRE BĘDA MIAŁY MIEJSCE NIEZALEŻNIE OD WYNIKU NEGOCJACJI

 

                Zmiany nastąpią automatycznie i wejdą w życie z dn. 1 stycznia 2021 i od tego czasu Zjednoczone Królestwo nie będzie zaliczane już do jednolitego rynku UE oraz unii celnej przez co skończy się swobodny przepływ zarówno osób jak i towarów i usług.

                Wielka Brytania oficjalnie potwierdziła, iż nie będzie przedłużenia okresu przejściowego. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na świecie został ogłoszony stan pandemii co spowodowało niemały paraliż na światowych rynkach, Zjednoczone Królestwo planuje etapowe wprowadzanie kontroli granicznych po upłynięciu okresu przejściowego.

                Przywrócenie kontroli granicznych nastąpi bez względu na to czy zostanie zawarta umowa o wolnym handlu czy też nie.

Poniżej przedstawiamy kalendarium wprowadzenia zmian w życie:

 

 • od 1 stycznia 2021 r.
  przedsiębiorcy importujący (do Wielkiej Brytanii) towary standardowe wszystkich kategorii, od odzieży po sprzęt elektroniczny, będą musieli przygotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak prowadzenie wystarczającej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów. Jednak będą mieli do sześciu miesięcy na wypełnienie i złożenie zgłoszeń celnych. Płatność należności celnych będzie można odroczyć do momentu złożenia zgłoszenia celnego. Pełną kontrolą celną będą objęte towary wrażliwe, takie jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne. Przedsiębiorcy będą musieli wziąć pod uwagę sposób rozliczania podatku VAT od towarów importowanych.

 

 • od 1 kwietnia 2021 r.
  wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego - na przykład mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne - oraz wszystkie rośliny i produkty roślinne podlegające przepisom będą również wymagać uprzedniego zgłoszenia i odpowiedniej dokumentacji (sanitarnej/zdrowotnej).

 

 • od 1 lipca 2021 r.
  przedsiębiorcy przewożący wszelkie towary będą musieli składać zgłoszenia w punkcie przywozu i płacić odpowiednie należności. Wymagane będą pełne zgłoszenia bezpieczeństwa (PDS, eng.-ENS). W przypadku towarów objętych SPS (kontrolą sanitarną i fitosanitarną) nastąpi zwiększenie kontroli fizycznych i pobór próbek: kontrole zwierząt, roślin, produktów roślinnych i zwierzęcych będą od tego czasu realizowane w odpowiednio przystosowanych punktach kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii.

 

Źródło:
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/#kontrola-graniczna-wb

 

               Kontrole celne po stronie Unii Europejskiej będą prowadzone według unijnego kodeksu celnego według wspólnego systemu, który oparty jest na analizie ryzyka, który stosowany jest do wszystkich innych granic zewnętrznych Unii w przypadku przemieszczania się towarów zarówno z państw spoza UE jak i do nich. Wielce prawdopodobne jest, że dzięki wzmożonym kontrolom na granicach czas dostawy w logistycznych łańcuchach dostaw wydłużą się oraz mocno obciążą przedsiębiorstwa na drodze administracyjnej.

               Po zakończeniu okresu przejściowego, czyli z dni. 1 stycznia 2021 r., aby wszystkie formalności celne były spełnione, przedsiębiorstwa EU, które zamierzają transportować z / lub do Zjednoczonego Królestwa będą musiały dysponować specjalny numer rejestracyjny oraz identyfikujący przedsiębiorcę (EORI - Economic Operators' Registration and Identification) czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Porady dla przedsiębiorców i administracji państw członkowskich

 

Przedsiębiorstwa UE musza zapoznać się z formalnościami i procedurami dotyczącymi prowadzenia interesów ze Zjednoczonym Królestwem jako państwem spoza Unii Europejskiej od dnia 1.01.2021 r. Powinny także uwzględnić większe wymogi administracyjne i potencjalnie dłuższe ramy czasowe wynikające z tych formalności i procedur. Może to oznaczać zmiany w organizacji istniejących łańcuchów dostaw. Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za ocenę działań koniecznych w kontekście tych zmian w świetle ich indywidualnych sytuacji.

Administracje państw członkowskich UE przygotowały główne przejścia graniczne i opracowały rozwiązania  w celu zapewnienia stosowania unijnego kodeksu celnego w tym kontekście. W stosowanych przypadkach powinny w dalszym ciągu wdrażać i udoskonalać te możliwości oraz kontynuować działania mające na celu zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorstw, ukierunkowując wspomniane działania w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa.


Źródło: "KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW - Przygotowanie na zmiany Komunikat o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem", Bruksela, dnia 9.7.2020 r. COM(2020) 324 final

Przepisy podatkowe dotyczące importu i eksportu towarów
(taryfy, podatek VAT, akcyza)

 

                Do 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do towarów, które są przedmiotem wymiany handlowej pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem nie stosuje się żadnych taryf, kontygnentów, nie sa prowadzone kontrole graniczne ani nie ma konieczności wykazywania pochodzenia przewożonych towarów. Jeżeli chodzi o podatek VAT czy akcyzę, w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo uczestniczy w unii celnej UE oraz jest częścią obszaru UE.

                Z dniem 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie wykazanie pochodzenia towarów. Te które nie będą spełniać wymogów dotyczących pochodzenia będą objęte należnościami celnymi (nawet jeżeli w życie wejdzie umowa handlowa o zerowej stawce celnej i zerowych kontygnentach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem).

 

 

Porady dla przedsiębiorców i administracji państw członkowskich

 

Przedsiębiorstwa handlowe będą musiały być w stanie wykazać status pochodzenia towarów, które mają być przedmiotem wymiany handlowej. Dzięki temu będą mogły być one traktowane preferencyjnie na mocy ewentualnej przyszłej umowy pomiędzy Unią Europejską a UK. Towary, które niespełniające powyższych  wymogów, nie będą korzystać z tych uzgodnień. W skrócie, przedsiębiorcy UE powinny być przygotowane na rozpoczęcie traktowania elementów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa (zarówno materiały jak i procesy) jako "niepochodzące" w kontekście handlu z obecnymi uprzywilejowanymi krajami partnerskimi Unii, aby zapewnić, by wywożone przez nie towary mogły w dalszym ciągu korzystać z preferencyjnego traktowania uzgodnionego w ramach unijnych umów o wolnym handlu w każdym przypadku po zakończeniu okresu przejściowego. Także elementy pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa znajdujące się w towarach uzyskanych w państwach trzecich, z którymi Unia zawarła uzgodnienia preferencyjne i przywiezionych do Unii będą uznawane za "niepochodzące". Co oznacza, że Zjednoczone Królestwo będzie państwem trzecim do celów bezpośredniego transportu / zasady manipulacji i przedsiębiorstwa powinny dostosować odpowiednio swoją logistykę.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa powinny zapoznać się z odpowiednimi procedurami VAT oraz przygotować się do ich wdrożenia. Powinny w stosownych przypadkach mieć na uwadze większą ilość obowiązków administracyjnych i potencjalne opóźnienia. Może to oznaczać znaczące zmiany w organizacji istniejących łańcuchów dostaw i procesów księgowych.

Administracje państw członkowskich UE powinny przygotować się na dodatkowe obciążenia, które wynikają z tych zmian, zarówno jeżeli chodzi o personel, jak i szkolenia oraz zintensyfikować działania mające na celu zwiększanie świadomości, kierując je w szczególności do małych i średnich przedsiębiorców.

 

Źródło: "KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW - Przygotowanie na zmiany Komunikat o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem", Bruksela, dnia 9.7.2020 r. COM(2020) 324 final

Więcej informacji : https://www.gov.uk/transition

 

NALEŻY BYĆ PRZYGOTOWANYM NA KAŻDY SCENARIUSZ

 

               Brak porozumienia między Unią Europejską, a Zjednoczonym Królestwem z pewnością doprowadziłoby do poważnych zakłóceń. W przypadku braku porozumienia - towary przywożone ze Zjednoczonego Królestwa do Unii byłyby objęte unijną "wspólna taryfą celną", natomiast w drugą stronę, czyli dla towarów przywożonych z Unii do UK podlegałyby taryfom obowiązującym na tamtym obszarze.
(Nowa globalna taryfa, która wejdzie z życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po okresie przejściowym dla unijnych towarów w przypadku braku porozumienia w sprawie przyszłych stosunków dostępny tutaj - https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021 )

 

Sources: